Algemene Voorwaarden Mondzorg Ambacht.

  1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst tussen de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger en de tandarts c.q. diens waarnemer. De voorwaarden zijn mede van toepassing op alle uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende vervolgovereenkomst tussen patiënt en tandarts.
  2. De tandarts berekent de kosten van de behandeling ingevolge de meest actuele particuliere tarievenlijst zoals deze vastgesteld door de NZA. Bij verrichtingen waarvan de kosten per verrichting of in het totaal hoger zijn dan € 250,- wordt dit gemeld aan de patiënt en een kostenbegroting verstrekt. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor het niet vermelden van niet verzekerde behandelkosten, daar dit een afspraak betreft tussen u en uw verzekering en wij daarbij niet als partij betrokken zijn.
  3. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur schriftelijk of telefonisch voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdig annuleren van de afspraak wordt 1 euro per minuut gerekend voor de gereserveerde tijd. Afspraken die op maandag niet kunnen doorgaan kunt u per mail afzeggen of door middel van het inspreken van het antwoordapparaat.
  4. Bij voorgenomen wijzigingen van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, of mogelijke overschrijding van de overeengekomen prijs c.q. begroting, informeert de tandarts de patiënt hieromtrent. De patiënt heeft in die gevallen de bevoegdheid om de behandelingsovereenkomst te ontbinden.
  5. Infomedics verzorgt voor ons de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing
  6. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten.
  7. Bij verhuizing dienen wij hiervan terstond schriftelijk of per email op de hoogte te worden gebracht. Bij verzuim kunnen de hieruit ontstane kosten, bijvoorbeeld doordat een declaratie de patiënt niet tijdig bereikt, in rekening worden gebracht.
  8. U gaat ermee akkoord dat de controle door zowel de tandarts als de mondhygienist uitgevoerd kan worden.
  9. U gaat ermee akkoord dat een gebitsreiniging wordt gedaan door de preventie-assistente of de mondhygienist en niet door de tandarts, dit doen wij om u van optimale zorg te kunnen voorzien.
  10. U gaat ermee akkoord dat er elke 2 jaar röntgenfoto's worden gemaakt voor een goede diagnostiek. Uitzonderingen daargelaten door bijvoorbeeld pijnklachten. Dan zullen er eerder röntgenfoto's gemaakt moeten worden.